Regulamin

REGULAMIN

Szkoleń, kursów i warsztatów organizowanych przez NATURAL FACELIFTING – Alina Korytkowska

Niniejszy Regulamin dalej zwany „Regulaminem” dotyczy organizowanych wydarzeń o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym przez NATURAL FACELIFTING – Alina Korytkowska, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG, posiadającą: adres siedziby: ul. Ostrobramska 38, 05-120 Legionowo, NIP 5361850544, REGON 521968623, dalej zwana „NATURAL FACELIFTING”,

adres prowadzenia działalności (Oddział w Warszawie): Al. Niepodległości 157/1, 02-555 Warszawa,

adres doręczeń: ul. Ostrobramska 38, 05-120 Legionowo, 

adres poczty elektronicznej: szkolenia.naturalfacelifting@gmail.com (dedykowany szkoleniom i kursom), warsztaty.naturalfacelifting@gmail.com (dedykowany warsztatom stacjonarnym)

oraz numer telefonu kontaktowego: 789-655-744

Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z NATURAL FACELIFTING o charakterze szkoleniowym i mają do niego zastosowanie, chyba że Strony postanowiły inaczej.

Klient zawierając Umowę potwierdza, że niniejsze warunki akceptuje.

Definicje

 1. NATURAL FACELIFTING /UsługodawcaNATURAL FACELIFTING – Alina Korytkowska, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG, posiadającą adres siedziby: ul. Ostrobramska 38, 05-120 Legionowo, NIP 5361850544, REGON 521968623, dalej zwana „NATURAL FACELIFTING”.
 2. Szkolenie – Konferencja, Szkolenie stacjonarne, Kurs, Szkolenie zamknięte, Warsztaty stacjonarne.
 3. Wydarzenie – Szkolenie, Warsztaty stacjonarne lub inny rodzaj usług świadczony przez NATURAL FACELIFTING.
 4. Usługobiorca/Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której Kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną. Usługobiorca może być jednocześnie Uczestnikiem.
 5. Strony – Usługobiorca i NATURAL FACELIFTING
 6. Strona internetowa – strona dzięki, której NATURAL FACELIFTING informuje o Szkoleniach i Warsztatach
 7. Potwierdzenie uczestnictwa – komunikat e-mail otrzymany od NATURAL FACELIFTING z danymi do uczestnictwa w Szkoleniu lub Warsztatach.
 8. Rejestracja – zapis na Szkolenie.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.
 10. Umowa – umowa pomiędzy Uczestnikiem/Usługobiorcą a NATURAL FACELIFTING na uczestnictwo w Szkoleniu/Warsztatach.
 11. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia na Szkolenie związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niego charakteru zawodowego.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 15. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik zapisuje się na Szkolenie lub inne Wydarzenie prowadzone przez NATURAL FACELIFTING, w którym chce wziąć udział poprzez adres e-mail podany na stronie internetowej. NATURAL FACELIFTING wysyła potwierdzenie zapisu wysyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas zapisu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Zapis na Szkolenie lub inne Wydarzenie jednoznaczny jest z akceptacją warunków umowy i Regulaminu.
 3. Zakres tematyczny Szkolenia określa każdorazowo opis oferty Szkolenia na stronie internetowej NATURAL FACELIFTING.
 4. Ilość uczestników Szkolenia jest ograniczona do liczby wskazanej w opisie Szkolenia na stronie internetowej NATURAL FACELIFTING.
 5. NATURAL FACELIFTING dokłada należytej staranności, aby Szkolenia były prowadzone profesjonalnie.
 6. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego Szkolenia, w tym czas trwania oraz cennik określa informacja o konkretnym Szkoleniu.
 7. Informacje wskazane na stronie internetowej NATURAL FACELIFTING nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 8. Ceny Szkoleń są cenami brutto w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 9. Gwarancją zapisu na Szkolenie organizowane przez NATURAL FACELIFTING jest wpłacenie zaliczki a jej wysokość określona jest w ofercie Szkolenia.
 10. Gwarancją zapisu na Warsztaty stacjonarne organizowane przez NATURAL FACELIFTING jest wpłacenie całości kwoty a jej wysokość określona jest w ofercie Warsztatów.
 11. Rejestracja jest wiążąca dla Stron w chwili potwierdzenia przez NATURAL FACELIFTING udziału i zapisu na Szkolenie lub inne Wydarzenie, chyba że NATURAL FACELIFTING zastrzega inny termin wiążącego potwierdzenia, w szczególności związany z koniecznością̨ zgromadzenia minimalnej ilości Uczestników danego wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub innego Wydarzenia w przypadku nie zgromadzenia minimalnej ilości uczestników.
 12. W przypadku udziału w Szkoleniach i innych Wydarzeniach konieczne jest podane wymaganych do zapisu danych płatnika, który obciążony będzie kosztami udziału.
 13. W przypadku Szkoleń rezygnacja z wybranego terminu Szkolenia przez Uczestnika możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, wówczas istnieje możliwość przepisania się na inny termin Szkolenia, natomiast zaliczka przechodzi na poczet nowego terminu Szkolenia. Rezygnacja przez Uczestnika w późniejszym terminie lub jej brak mimo nie wzięcia udziału w Wydarzeniu wiążą się̨ z utratą zaliczki. NATURAL FACELIFTING zastrzega, iż Uczestnik może zrezygnować i wybrać nowy termin Szkolenia nie więcej niż dwa razy (szkolenie musi się odbyć w przeciągu 3-ch miesięcy).
 14. W przypadku Warsztatów stacjonarnych rezygnacja możliwa jest do 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów, wówczas istnieje możliwość wymiany na voucher uprawniający do udziału w innym wybranym terminie Warsztatów. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z utratą uiszczonej opłaty za Warsztaty. W przypadku, gdy koszt udziału w nowym terminie Warsztatów różni się od kosztu udziału w Warsztatach na wystawionym Voucherze, wówczas należy uiścić brakującą różnicę. Voucher wystawiany jest z datą ważności na 2 lata.
 

2. Umowa

 1. Szkolenia są realizowane w miejscu i czasie wskazanym w opisie Szkolenia na stronie internetowej NATURAL FACELIFTING.
 2. Zapis na Szkolenia odbywa się za pomocą adresu e-mail określonego Szkolenia.
 3. Zawarcie Umowy na Szkolenie między NATURAL FACELIFTING a Uczestnikiem następuje w chwili przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną przez Użytkownika do NATURAL FACELIFTING.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.

 

3. Zakres organizacyjny Szkoleń

 1. Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowy adres e-mail oraz numer telefonu, na który będzie kierowana korespondencja organizacyjna dotycząca Szkolenia.
 2. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w Szkoleniu oraz zadawania pytań.
 3. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w Szkoleniu nie naruszając obowiązujących przepisów prawa.
 4. NATURAL FACELIFTING zastrzega, iż może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Szkolenia w celach reklamowych, na co Uczestnik wyraża zgodę dokonując zapisu Szkolenie.
 5. NATURAL FACELIFTING zapewnia uczestnikom produkty oraz akcesoria konieczne do profesjonalnego uczestnictwa w Szkoleniu.
 6. W sytuacji, kiedy Uczestnicy powinni przygotować się do wydarzenia w specjalny sposób – każdorazowo są informowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

4. Prawa autorskie i licencja

 1. Z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Uczestnikowi dostępu do nagrania ze Szkolenia – jeżeli taka opcja jest dostępna podczas Szkolenia – NATURAL FACELIFTING udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z nagrania wyłącznie dla własnych potrzeb Uczestnika.
 2. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotnienia lub wprowadzenia do obrotu treści Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępnienia osobom trzecim ani też udzielenia licencji czy dalszych licencji.

 

5. Płatności

 1. NATURAL FACELIFTING prowadzi pobieranie płatności za Szkolenie i inne wydarzenia w formie przelewu na wskazany przy zapisie rachunek bankowy.
 2. Do każdego zapisu na Szkolenie wystawiany jest dokument: faktura bądź paragon – w zależności od życzenia klienta.
 3. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej na co Usługobiorca/Uczestnik wyraża zgodę.


6. Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od umowy składając NATURAL FACELIFTING oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać na adres e-mail lub pisemnie na adres do doręczeń NATURAL FACELIFTING, podane w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uznaje się za niezawartą.
 6. Po otrzymaniu od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy NATURAL FACELIFTING bez zbędnej zwłoki wyśle potwierdzenie jego przyjęcia.
 7. Jeżeli Usługobiorca/Uczestnik uiścił opłatę za Szkolenie, NATURAL FACELIFTING dokona zwrotu płatności w takiej samej formie w jakiej zapłata została dokonana.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowany opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 9dostarczeniu. d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez NATURAL FACELIFTING o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

 

7. Prawo do zgłoszenia reklamacji

 1. NATURAL FACELIFTING odpowiada wobec Usługobiorcy/Uczestnika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za niezgodność z Umową zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację mailowo na adres: szkolenia.naturalfacelifting@gmail.com, telefonicznie czyli ustnie pod numerem te. 789-655-744 lub pisemnie na adres: ul. Ostrobramska 38, 05-120 Legionowo.
 3. Reklamacja powinna zawierać minimum opis reklamowanej kwestii oraz dane do kontaktu.
 4. NATURAL FACELIFTING rozpatrzy reklamacje do 14 dni a odpowiedź zostanie wysłana do Usługobiorcy/Uczestnika na dane podane podczas składania reklamacji.

 

8. Ochrona danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) został poinformowany, że: administratorem przekazanych danych osobowych jest NATURAL FACELIFTING, kontakt z NATURAL FACELIFTING możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: szkolenia.naturalfacelifting@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej z Usługodawcą umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Usługodawca lub jakie mogą być ponoszone wobec Usługodawcy, a także w celu wywiązywania się przez Usługodawcę z nałożonych na nią obowiązków w tym prawnych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Usługodawcy lub przeciwko Usługodawcy, wypełnienia obowiązku prawnego Usługodawcy;
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 6. Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 7. Podanie Usługodawcy danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

 

9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1. Konsument ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Szczegółowy zakres dotyczący skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasądowego rozwiązania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady jakie wiążą się z procedurami dostępne są u:

a.     Miejskich Rzeczników Konsumentów – w ich siedzibach i na stronach internetowych

b.     Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej

c.     Organizacji, których statut przewiduje zadania związane z ochroną Konsumentów

d.     pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w celu złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu w zakresie Umowy. Wszelkie wytyczne i regulaminy sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b.    Konsument może się zwrócić także do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w zakresie wszczęcia mediacji mającej na celu zakończenie sporu z przedsiębiorcą. Wymogi oraz szczegółowe regulacje w zakresie skorzystania z sądu polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c.    Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie rozwiązania sporu z Przedsiębiorcą korzystając z pomocy  powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów albo organizacji społecznej, która w ramach swojego statutu  zajmuje się ochroną konsumentów np. Federacja Konsumentów. Federacja Konsumentów udziela porad pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

d. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczną strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
 2. NATURAL FACELIFTING zastrzega, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory rozwiązywane będą polubownie a jeżeli nie będzie to możliwe według sądu właściwego zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2024 r.

 

X